งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

ปฏิทิน กิจกรรม

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

ยุทธศาสตร์ และแผนงาน

รายการ
ประเภท
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
แผนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
30 เมษายน 2567
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินบำรุงประจำปี พ.ศ.2567 ปรับครั้งที่ 1
งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
20 มีนาคม 2567
สรุปผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
6 มีนาคม 2567
ร่าง แผนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 กรมการแพทย์ งบลงทุน
งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
6 มีนาคม 2567
วิสัยทัศน์โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
23 กุมภาพันธ์ 2567
ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
15 ธันวาคม 2566
แนวทางโครงการ ปรับแผน ครั้งที่ 1-2567
งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
15 ธันวาคม 2566
ผลการศึกษาการรับรู้ เข้าใจ และสามารถนำแผนปฏิบัติราชการกรมการแพทย์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และนโยบายมุ่งเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปปฏิบัติ
งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
พฤศจิกายน 2566
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
ตุลาคม 2566
นโยบายมุ่งเน้น กรมการแพทย์ 2567 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์
งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
27 ตุลาคม 2566
แผนปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
28 กันยายน 2566
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน กรมการแพทย์
งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
28 กันยายน 2566
สรุปผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (เดือนเมษายน 2565 - กันยายน 2566)
งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
29 สิงหาคม 2566
แนวทางในการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2567
งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
13 มิถุนายน 2566
เอกสารปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
28 เมษายน 2566
สรุปผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
มีนาคม 2566
คู่มือการประเมินผลตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2566
งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
1 ธันวาคม 2565
แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทย์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)
งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
2 พฤศจิกายน 2565
แผนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 กรมการแพทย์
งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
29 กันยายน 2565
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนงาน
19 กันยายน 2565
แผนปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนงาน
29 สิงหาคม 2565
ร่างแผนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 กรมการแพทย์
แผนงาน
20 พฤษภาคม 2565
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินบำรุงประจำปี พ.ศ.2565 ปรับครั้งที่ 2
แผนงาน
18 พฤษภาคม 2565
รายงานสรุปผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
แผนงาน
1 มีนาคม 2565
แผนที่ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
แผนงาน
22 กุมภาพันธ์ 2565
ยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ 2563-2565
แผนงาน
31 มกราคม 2565
ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1
แผนงาน
18 มกราคม 2565
คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 กรมการแพทย์
แผนงาน
27 ธันวาคม 2564
แผนขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565
แผนงาน
9 พฤศจิกายน 2564
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565
แผนงาน
4 พฤศจิกายน 2564
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมการแพทย์
แผนงาน
1 ตุลาคม 2564
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564
แผนงาน
13 กันยายน 2564