ผลวิชาการ

ผลงานวิชาการ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

ผลงานวิชาการ
ผู้วิจัย
วันที่เผยแพร่
เอกสาร
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีสูตร XELOX เกิดภาวะไวเกินระดับรุนแรง
ฉันทนา บุญใจ
27 พฤษภาคม 2567
การพยาบาลและการให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยมะเร็งคอหอยส่วนล่างที่มีสภาวะใส่ท่อช่วยหายใจยากได้รับการผ่าตัดใส่สายยางอาหารลงสู่กระเพาะอาหาร
ลำพู สนั่นเอื้อ
17 เมษายน 2567
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจายไปที่กระดูกได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสีแบบประคับประคอง
จันทร์พร กลั่นประสิทธิ์
1 ธันวาคม 2565
การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งกระดูกที่ได้รับเคมีบำบัดสูตร VAC และ IE
ก้องนภา คณาพงษ์
1 ธันวาคม 2565
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
จินดา มุกดาดี
1 พฤศจิกายน 2565