#บริจาค

บริจาค ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้

“บัญชีเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้” วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่ายาเคมีนอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ค่าอุปกรณ์การรักษา ไม่สามารถเบิกตามสิทธิการรักษาได้ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าดำรงชีพฯ ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดี มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งครอบคลุมผู้ป่วยยากไร้ในทุกประเภท

ปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญธัญบุรี ได้ใช้เงินที่รับบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ไปแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 598,087 บาท ผู้ป่วยยากไร้ได้รับการช่วยเหลือ 485 ราย

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสในการรักษาต่อไป บริจาคได้ที่บัญชี ธนาคารไทยพานิชย์ ชื่อบัญชี “เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้” เลขบัญชี 318-228563-9