โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ยินดีต้อนรับ

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

#รู้จักองค์กร

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ยินดีต้อนรับ

ภายใต้สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งขนาด 126 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 139 กิโลเมตรที่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ เดิมเรียกว่า "ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโรคมะเร็งธัญบุรี"

 • วิสัยทัศน์ (Vision)

  ประชาชนในเขตสุขภาพที่ ๔ ได้รับบริการสุขภาพด้านโรคมะเร็ง ที่มีคุณภาพเป็นเลิศ ด้วยความเสมอภาค และปลอดภัยในปี ๒๕๗o

 • พันธกิจ

  โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรีให้บริการสุขภาพอย่างผสมผสานครอบคลุม มีความปลอดภัย ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยและครอบครัว

 • วัฒนธรรมองค์กร

  ความเพียรของหมู่ชน ผู้พร้อมเพรียงกัน นำให้เกิดสุข
  The exertion of those in harmony brings happiness.

 • ค่านิยม

  Mindfulness การมีสติ
  Team Work การทำงานเป็นทีม
  Humanization การมีหัวใจของความเป็นมนุษย์

 • บริการหลัก

  1. การบริการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้านรังสีรักษาและเคมีบำบัด (ยกเว้นผู้ป่วยมะเร็งระบบโลหิตวิทยา)

  2. การบริการตรวจรังสีวินิจฉัยและตรวจรักษาทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์

  3. การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายแบบประคับประคอง

  4. การบริการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก

#ผู้บริหาร

ผู้บริหารระดับสูงของ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

ผู้บริหารระดับสูงบริหารงานในปัจจุบัน

นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ
ผู้อำนวยการ
แพทย์หญิงสุจันทรี เทพศิริ
รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์
นางวรรณา ฉายอรุณ
รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล
นายจินดา มุกดาดี
รักษาการรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ
แพทย์หญิงอรจิต กำเนิดทอง
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ

บุคลากรทางการแพทย์

20

แพทย์

87

พยาบาล

29

บุคลากรทางการแพทย์

208

บุคลากรสนับสนุน

#คณะแพทย์

คณะแพทย์ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

คณะแพทย์ปัจจุบัน

นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ

กุมารแพทย์

- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ (2525)

-

นายแพทย์เอกภพ หมื่นนุช

รังสีรักษาแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2535)

- อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว (2545)

- วุฒิบัตรรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (2547)

แพทย์หญิงอรจิต กำเนิดทอง

แพทย์โสต ศอ นาสิกวิทยา

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2545)

- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา (2551)

แพทย์หญิงชลศณีย์ คล้ายทอง

รังสีรักษาแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2546)

- วุฒิบัตรรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (2550)

แพทย์หญิงสลิล ศิริอุดมภาส

แพทย์พยาธิวิทยา

- แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2547)

- วุฒิบัตรพยาธิวิทยากายวิภาค (2552)

แพทย์หญิงสุจันทรี เทพศิริ

แพทย์รังสีวินิจฉัย

- แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2547)

- วุฒิบัตรรังสีวินิจฉัย (2553)

แพทย์หญิงสมใจ ฉันชัยรุ่งเจริญ

อายุรแพทย์โรคมะเร็ง

- แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2547)

- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ (2553)

- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา (2556)

นายแพทย์ยชญ์ อนงค์พรยศกุล

รังสีแพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2547)

- วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (2554)

แพทย์หญิงนิรินธน์ กุลวรรณวิจิตร

รังสีรักษาแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2550)

- วุฒิบัตรรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (2556)

แพทย์หญิงณัฐฐา อาศนเลขา

อายุรแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2550)

- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ (2556)

แพทย์หญิงกุลฉัตร ภู่โกสีย์

รังสีรักษาแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2551)

- วุฒิบัตรรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (2557)

แพทย์หญิงภัทราพร มณีนาวาชัย

อายุรแพทย์โรคมะเร็ง

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2552)

- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา (2559)

นายแพทย์ กิตินัทธ์ ทิมอุดม

ศัลยแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2553

- วุฒิบัตร สาขา ศัลยศาสตร์ 2559

- ประกาศนียบัตรศัลยแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้องระบบทางเดินอาหาร 2562

นายแพทย์ปองภพ ตันตาปกุล

รังสีรักษาแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2557)

- วุฒิบัตรรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (2563)

แพทย์หญิงกันตา มักพันธ์เจริญกิจ

อายุรแพทย์โรคมะเร็ง

- แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2557)

- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ (2561)

- วุฒิบัตรแสดงความรู้ควาวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบสอชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ มะเร็งวิทยา (2563)

แพทย์หญิงดวงเต็ม ทรงวัชรชัย

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

- แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2560)

#แผนกบริการ

หน่วยงาน ให้บริการ

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เปิดให้บริการอะไรบ้าง ?

รังสีรักษา

ให้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่มารับการรักษาด้วยการฉายรังสีทั้งแบบระยะไกล และการรักษาด้วยรังสีรักษาแบบระยะใกล้ (การใส่แร่) และการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากการฉายรังสี ทั้งก่อน ขณะ และหลังให้การรักษา รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติ โดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง

เคมีบำบัด

ให้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่มารับการรักษาด้วยเคมีบำบัด และการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาเคมีบำบัด ทั้งก่อน ขณะ และหลังให้การรักษา รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติ โดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง

เวชศาสตร์นิวเคลียร์

ให้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ ที่มารับการรักษาด้วยการกลืนแร่ไอโอดีนรังสี ทั้งก่อน ขณะ และหลังให้การรักษา รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติ โดยพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง รวมทั้งมีมาตรฐานความปลอดภัยทางรังสี

คลินิกตรวจสุขภาพ

ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับบุคคลทั่วไป และองค์กรต่าง ๆ เพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งและโรคต่าง ๆ การตรวจคัดกรองมะเร็ง รวมทั้งการให้คำแนะนำ และคำปรึกษาในการปฏิบัติตัวในการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยง โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ

ศัลยกรรม

ให้การบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร โดยแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง บริการวินิจฉัย ผ่าตัด และส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร รวมถึงการดูแลผู้ป่วยทั้งก่อน ขณะ และหลังการรักษา

คลินิกกัญชาทางการแพทย์

บริการให้คำปรึกษาและดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่มีความประสงค์ใช้สารสกัดกัญชา ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการบริการที่เป็นระบบ อีกทั้งยังสามารถเข้ารับคําปรึกษาจากบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีองค์ความรู้และให้คําแนะนําเกี่ยวกับสารสกัดกัญชาได้อย่างครอบคลุม โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสําคัญ

#หน่วยบริการ

หน่วยบริการที่ โดดเด่น

หน่วยงานบริการที่มีการได้รับรางวัล

บ้านเลขที่ 5 ผาสุก

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

เป็นที่พักที่โรงพยาบาลจัดให้สำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการฉายรังสีแบบผู้ป่วยนอกที่บ้านไกล ไม่สะดวกเดินทางไป-กลับได้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

คลินิก หู คอ จมูก

เปิดให้บริการทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี เวลา 08.00-16.00 น.

ให้บริการรักษาผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ และผู้ป่วยทั่วไปที่มารับการรักษาด้วยอาการผิดปกติใน หู คอ จมูก ในการให้คำปรึกษา ตรวจรักษา การส่องกล้อง อย่างถูกต้องและแม่นยำ โดยแพทย์และพยาบาลที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้าน หู คอ จมูก

คลินิกประคับประคอง

เปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.

ให้บริการดูแลแบบประคับประคองแก่ผู้ป่วยมะเร็ง โดยการประเมินปัญหา และความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว ดำเนินการประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการจัดการปัญหาทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ โดยลดความทุกข์ทรมาน และช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว รวมถึงคำนึงถึงความต้องการและความปรารถนาของผู้ป่วยและครอบครัวร่วมด้วย

คลินิกระงับปวด

เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

ให้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งครอบคลุมเรื่องการดูแลรักษาความปวด ทั้งความปวดแบบเฉียบพลัน ความปวดแบบเรื้อรัง ในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะท้าย ร่วมกับแพทย์ด้านมะเร็งวิทยา รังสีรักษา และแพทย์ด้านอื่น ๆ มีเป้าหมายเพื่อบรรเทาความปวด ความทุกข์ทรมาน ผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมและพักผ่อนได้ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น

คลินิกมะเร็งเต้านม

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ เวลา 08.00-16.00 น.

ให้บริการการวินิจฉัยปัญหาของเต้านม ได้แก่ การสอบถามประวัติ และการตรวจเต้านมโดยบุคลากรทางการแพทย์ การตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรม และอัลตราซาวด์ การเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อ การผ่าตัด โดยแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง

#ข่าวสาร

ข่าวสาร โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

ข่าวภายในหน่วยงานของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 • ทั้งหมด
 • ข่าว/กิจกรรม
 • ข่าวกรมการแพทย์
 • ข่าวอื่นๆ
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของผลการดำเนินการกัญชาทางการแพทย์

21-30 มิถุนายน 2564

พิธีเปิดงานรณรงค์ "วันล้างมือโลก Global Hand Washing Day" นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ “วันล้างมือโลก” โดยมีกิจกรรมรณรงค์การล้างมือ ให้คำแนะนำและสาธิตวิธีการล้างมืออย่างถูกวิธี

19 ตุลาคม 2564

พิธีเปิดงานรณรงค์ "วันล้างมือโลก Global Hand Washing Day" นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ “วันล้างมือโลก” โดยมีกิจกรรมรณรงค์การล้างมือ ให้คำแนะนำและสาธิตวิธีการล้างมืออย่างถูกวิธี

15 ตุลาคม 2564

นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ ตุลาคม “เดือนแห่งการรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม Breast cancer Awareness Month” ในรูปแบบ New Normal

14 ตุลาคม 2564

นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และทีมผู้บริหาร เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน และให้กำลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ

7 ตุลาคม 2564

การประชุมวิชาการ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง World Hospice and Palliative Care Day, 2021

7 ตุลาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านโรคมะเร็ง เขตสุขภาพที่ 4

3 กันยายน 2564

รับมอบผลไม้เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่ผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19

2 กันยายน 2564

รณรงค์อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564

2 กันยายน 2564

#คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่ พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยในกลุ่มผู้ป่วยมารับบริการ

หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

#ติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลติดต่อ

สถานที่ตั้ง

139 ม.4 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

เวลาทำการ

บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00-16.00น.

เบอร์ติดต่อ

02-5461960-6